ZetaTalk in Hebrew- Trial Version  
זכויות יוצרים
ספרים\וידיאו
המסע
כוכב X- סרטון
- פורומיםsci.astro
- מפגשיםIRC
Hazlewood $$

צור קשר עם ננסי 2003-המקור | -דייקנותZetaTalk | כוכב X-תצפיות | עזרה! | מקומות בטוחים | מה חדש? | אירועים בתקשורת
תזוזת הקטבים
השינוי
הדרכה
הקריאה
המסרים
העולמות
החוקים
התעוררות
הממשלה
היברידים
החומר
המדע
להיות בן אנוש
מיתוסים

מנוע חיפוש
אינדקס
אתרים דומים

ZetaTalk מוביל אותך אל תוך מגוון נרחב של אינפורמציה הנמסרת ע"י הזטא-רטיקולנים כמענה לשאלות המוצגות לפניהם ע"י השליחה שלהם, ננסי. התשובות שבאתר מכסות נושאים כמו סימנים לבאות, תזוזת הקטבים וכיצד זה מתקשר לשינוי המשיחי הקרוב, שהעולם עומד לחוות; הדרכה רוחנית עצמית לבני האדם כמו לחוצנים מעולמות אחרים וכיצד בהיסח הדעת אתה יכול להביא לקריאה, לקרוא לחוצנים וכך ליצור עימם מגע עם קבוצה זו או אחרת; כיצד מסרים מחוצנים יכולים להתפרש יותר בקלות כאשר מובנת ההדרכה הרוחנית; כיצד אורחים מעולמות אחרים נצפים ע"י מועצת כלל-היקומים, אשר קבעה ושמה לה חוקים המווסתים את התנהגותם; מדוע אנחנו רק בהדרגה מתחילים להתוודע לקיומם של חוצנים מעולמות אחרים, ומה יאפשר להתעוררות להתרחש מהר יותר; באיזו מידה הממשלה מודעת לקיומם ומה היקף שיתוף הפעולה שלה עימם; האופי האמיתי של ההיברידים והסיבה להיווצרותם ע"י הזטא-רטיקולנים כדי למזג תוצר שהינו הטוב ביותר ע"י הכלאה גנטית בין בני אדם לזטא-רטיקולנים; מדוע חוצנים יכולים להיעלם ולעבור דרך קירות, ואילו שינויים פיזיקליים ורוחניים צפויים להתרחש בחומר בעתיד; מה יש לזטא-רטיקולנים לומר על גישותיו של המדע שלנו; מה הסיקו הזטא-רטיקולנים שחקרו את הטבע האנושי לגבי המשמעות של להיות בן אנוש; והסבר מסודר וגלוי אודות המיתוסים שלנו.
Granite Pubs
אירועים בתקשורת

סיפור קצר

ערכות ספרים\וידיאו של זטא-טוק זמינות עתה לרכישה. הספר גם ניתן להשגה דרך הוצאת הספרים Granite Pubs בטלפון מספר (800) 366-0264
שליחת זטא, ננסי, כתבה גם תסריט "המסע" אשר זמין בתור סיפור קצר או כסדרה במגזין, ומחפש הסדר עם מפיק או מוציא לאור.
לאתר הבית
Troubled Times
Nonprofit
עבור מי שרוצה לצעוד צעד אחד קדימה בשביל Troubled Times, ישנו מידע מוכן ע"י קבוצת מתנדבים.
Troubled Times®ו- ZetaTalk® הן ישויות נפרדות, העובדות לשם מטרות משותפות. Troubled Times Inc, ארגון ללא מטרת רווח, Nonprofit, מבוסס על אותן מטרות.
  ZetaTalk@ZetaTalk.comדוא"ל ראשי לפניות:
תרגום לעברית מאת גיל וינשטיין. תיקונים והצעות יתקבלו בברכה.
A Translation to Hebrew by Gil Weinstein